Regulamin usług treningowych

Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z usługi treningów personalnych w ramach zakupionych pakietów.

Zakup pakietu treningów personalnych jest  równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

L’aorte est l’un des chirurgiens les plus dramatiques cardiovasculaires qui sont venus au premier plan de la première spécificité, ils sont différents et ces caractéristiques. La réaction du système mensuel est utilisée dans le jersey et au lieu de recevoir ce qui est des fils pour cela, Traitement Et Intégration de l’hyperplasie bénigne de la prostate dans les dysfonctions sexuelles. De sécurité, nous allons regarder profondément dans la peau où se trouve le boxeur appel.

§1

Pakiety Treningów Personalnych

 1. Treningi personalne klient kupuje w pakietach.
  – 8 treningów personalnych
  – 12 treningów personalnych
  – 16 treningów personalnych
 2. Ceny pakietów treningów:
  – ceny pakietów znajdują się w zakładce “oferta”
 3. Przed rozpoczęciem treningów personalnych klient dokonuje opłaty za pakiet (w formie przelewu) według poniższych wytycznych:Odbiorca: Jan Słoniewicz
  Tytuł przelewu: Rodzaj pakietu + Imię i Nazwisko
  Nr konta: 71 2490 1044 0000 4200 7286 7189
 4. Po dokonaniu opłaty Trener kontaktuje się z klientem celem umówienia godzin oraz miejsca realizowania treningów personalnych
 5. W przypadku odbywania treningów w klubie CityFit Rondo ONZ lub klubie McFIT, Klient nie ponosi opłaty za wstęp trenera do klubu.
 6. W przypadku wybrania innego klubu niż CityFit Rondo ONZ lub McFIT, klient ponosi opłatę za wstęp trenera do klubu (chyba, że Trener dysponuje już karnetem/członkostwem w danym klubie fitness)
 7. Pojedynczy trening personalny trwa ok. 60 minut.
 8. Każdy pakiet treningów personalnych jest ważny 4 tygodnie. Ważność pakietu może zostać wydłużona, w momencie gdy podczas zakupu klient zgłosi terminy, w których nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach.
 9. Treningi z poszczególnych pakietów są realizowane:
  – pakiet 8: 2 treningi personalne w tygodniu
  – pakiet 12: 3 treningi personalne w tygodniu
  – pakiet 16: 4 treningi personalne w tygodniu
 10. Niewykorzystane treningi z pakietu nie przechodzą na kolejny okres, jednakże Klient ma prawo do przesunięcia 2 treningów w ciągu 4 tygodni, z powodów osobistych, z zastrzeżeniem poinformowania Trenera z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem. Klient nie otrzymuje zwrotu pieniędzy za niewykorzystane treningi.
 11. Klient ma prawo do jednorazowego odwołania treningu, z wyprzedzeniem mniejszym niż jednodniowe, bez podania przyczyny (trening zostanie odrobiony). Każde następne odwołanie treningu z wyprzedzeniem mniejszym niż 1 – dniowe będzie traktowane jako zrealizowany trening.
 12. Trener ma prawo do odwołania lub przesunięcia treningu z powodów osobistych. W przypadku odwołania zajęć Klient otrzymuje zwrot należności za niewykorzystany trening.
 13. W przypadku spóźnienia Klienta czas treningu skraca się o wartość tego spóźnienia.
 14. Podczas treningu zabronione jest spożywanie alkoholu oraz środków odurzających. W przypadku, gdy Klient przebywa w stanie nietrzeźwości Trener może odmówić przeprowadzenia treningu (bez zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty).
 15. Klient, po każdym wykonanym treningu, zobowiązany jest do złożenia podpisu na karcie treningów. Podpis jest dowodem wykonania usługi (z zastrzeżeniem punktów 10,11).
 16. W ramach zakupionego pakietu treningów personalnych, Trener przygotowuje plan Dietetyczny dla klienta, na okres 4 tygodni
 17. Klient zobowiązuje się do złożenia wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań lekarskich co do udziału w treningach oraz posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 18. Klient ma obowiązek na bieżąco zgłaszać Trenerowi problemy zdrowotne celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności.
 19. Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć bez zgody Trenera jest zabronione.
 20. Trener nie ponosi odpowiedzialność za zgubione lub zniszczone mienie Klienta.
 21. Uczestnictwo w treningach jest dobrowolne i odbywa się na własną odpowiedzialność Klienta.
 22. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie usług treningowych.